Produljenje roka za dostavu radova za Zbornik 23. AKM seminara

23. seminar Arhivi, Knjižnice, Muzeji

Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture

Poreč, 27. – 29. studenoga 2019.

Rok za predaju radova za Zbornik produljuje se do 15. travnja 2020. godine

Upute autorima

Rukopise radova treba slati u elektroničkom obliku tajnici Hrvatskog muzejskog društva na e-mail adresu tajnica@hrmud.hr 

Uz rad treba dostaviti ime i prezime, stručno zvanje i točnu službenu adresu, uključujući i adresu elektroničke pošte, naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku, sažetak rada od oko 200 riječi na hrvatskom i engleskom jeziku te ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Tekst treba oblikovati onako kako biste željeli da bude istaknuto u časopisu (npr., odjeljci, podnaslovi odjeljaka, masna slova) u .doc ili .docx  formatu. Izbor fotografija, tabela, grafikona i sl. treba slati u zasebnoj datoteci u formatu tiff ili jpg u razlučljivosti 300 dpi-a, na visini od 8 cm prilagođeno crno-bijeloj tehnici tiska uz obveznu naznaku na koje mjesto u tekstu rada dolaze.

Bilješke označite na pripadajućem mjestu u tekstu u neprekinutom nizu od 1 naviše. U bilješkama navedite pun bibliografski navod (referenciju) kad se pojavi prvi put. Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega citirate stavite oznaku “Nav. dj.”, popraćenu brojem stranice s koje ste navod preuzeli ili oznakom za stranice (od-do) ako ste kompilirali ili komentirali veći dio teksta citiranog autora. Oznaku “Isto” možete koristiti, ako se bilješke vezane uz određeno djelo navode jedna za drugom.

Bibliografski navodi (referencije) trebaju biti navedeni kako slijedi:

– ako publikacija sadrži djelo jednog, dva ili tri autora

  1. McGarry, Kevin. The changing context of information: an introductory analysis. 2nd ed. London: Library Association Publishing, 1993.
  2. Crawford, Walt; Michael Gorman. Future libraries: dreams, madness& reality. Chicago; London: American Library Association, 1995.
  3. Beaudiquez, Marcelle; Francoise Bourdon; Sonia Zilhard. Management and use of name authority files – personal names, corporate bodies and uniform titles: evaluation and prospects. München: K. G. Saur, 1991.

– ako publikacija sadrži djelo četvorice ili više autora

Key papers in information science / ed. by Belver C. Griffith. White Plains: Knowledge Industry Publications, 1980.

– ako se navodi članak u časopisu ili zborniku

  1. Davies, Eric. Learn by wire: managing network access to learning materials. // The electronic library 15, 3(1997), 205-214.
  2. Capurro, Rafael. What is information science for?: a philosophical reflection. // Conceptions of library and information science: historical, empirical and theoretical perspectives / ed. by Pertti Vakkari and Blaise Cronin. London: Taylor Graham, 1992. Str. 82-96.

– ako se navodi članak objavljen na elektroničkom mediju (mrežno dostupan rad)

  1. International Institute for Electronic Library Research: the ELINOR Project [citirano: 1999-05-11]. Dostupno na: http://ford.mk.dmu. ac.uk/Projects/ELINOR
  2. Political and religious leaders support Palestinian sovereignty over Jerusalem. // Eye on the negotiations. Palestine Liberation Organization, Negotiations Affairs Department, 29 August 2000 [citirano: 2002-08-15]. Dostupno na: http://www.nad-plo.org/eye/pol-jerus.html
  3. Manzo, K. K. Libraries seeking updated role as learning center [citirano: 2002-04-15]. // Education week 16, 30(1997). Dostupno na: http:// www.epnet.com/ehost/login.html

– ako se navodi članak objavljen na elektroničkom mediju (mjesno dostupan rad)

Fluckiger, François. Multimedia over the Internet. // Joining efforts from communication to collaboration over the Internet: conference proceedings / 3rd CARNet Users Conference ‒ CUC 2001 [CD-ROM]. Zagreb: CARNet, 2001.

– ako se navodi članak objavljen i u tiskanom i u elektroničkom obliku

Barbarić, Ana. Povijesni pregled razvoja OPAC-a. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 46, 3/4(2003), 48-58. Dostupno i na: http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik/files/Barbaric.pdf [citirano: 2005-04-05].

Prispjele radove Uredništvo šalje dvojici recenzenata na ocjenu i predlaganje kategorije. Recenzije su anonimne, a recenzenti komuniciraju s autorima preko Uredništva. Ako oni predlože izmjene, dopune i sl., kopije recenzija šalju se autoru na usvajanje. Uredništvo zadržava pravo izmjene predložene kategorije rada.

Upute autorima posterskih izlaganja i voditeljima radionica

Pozivamo autore posterskih izlaganja da ih prilagode i pripreme u gore navedenom formatu. Njihovi radovi također će biti poslani na recenziju i objavljeni u istoj formi kao tekstovi autora usmenih izlaganja.

Voditelje radionica pozivamo da nam pripreme kratke opise radionica služeći se gore navedenim uputama te da potaknu učesnike radionica da također dostave svoje priloge.

Upute za pisanje radova možete preuzeti ovdje.

Vaš HMD